ภาษาอาเซียน

ภาษาอาเซียน

ภาษาไทย

สวัสดี สวัสดี สะ-หวัด-ดี
  ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบ-คุน
  สบายดีไหม สบายดีไหม สะ-บาย-ดี-ไหม
  ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ได้รู้จัก ยิน-ดี-ที่-ได้-รู้-จัก
  พบกันใหม่ พบกันใหม่ พบ-กัน-ใหม่
  ลาก่อน ลาก่อน ลา-ก่อน
  นอนหลับฝันดี นอนหลับฝันดี นอน-หลับ-ฝัน-ดี
  เชิญ เชิญ เชิน
  ใช่ ใช่ ใช่
  ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่-ใช่
  อากาศดีจัง อากาศดีจัง อา-กาด-ดี-จัง
  อากาศร้อนมาก อากาศร้อนมาก อา-กาด-ร้อน-มาก
  อากาศหนาวมาก อากาศร้อนมาก อา-กาด-หนาว-มาก
  ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่-เปน-ไร
  ขอโทษ ขอโทษ ขอ-โทด

ภาษา พม่า

สวัสดี มิงกะลาบา  มิง-กะ-ลา-บา
  ขอบคุณ เจซูติน บาแด เจ-ซู-ติน-บา-แด
  สบายดีไหม เนก็องบาตะล้า เน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า
  ยินดีที่ได้รู้จัก ตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแด ตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด
  พบกันใหม่ อะติดตุ๊ย อะ-ติ๊ด-ตุ๊ย
  ลาก่อน เจ๊ะ โจร แม่ เจ๊ะ-โจน-แม่
  นอนหลับฝันดี อิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะ อิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ
  เชิญ ดี เน ยา มา ดี-เน-ยา-มา
  ใช่ โฮ๊ะ เด โฮ๊ะ-เด
  ไม่ใช่ มาโฮ๊ะบู มา-โฮ๊ะ-บู
  อากาศดีจัง ยาดิอุตุเกาแน่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เกา-แน่
  อากาศร้อนมาก ยาดิอุอุตุปูแด่ ยา-ดิ-อุ-อุ-ตุ-ปู-แด่
  อากาศหนาวมาก ยาดิอุตุเอแด่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เอ-แด่
  ไม่เป็นไร ปามามับชิบบู ปา-มา-มับ-ชิบ-บู
  ขอโทษ เตา บั่น บ่า เต่ เตา-บั่น-บ่า-เต
  สวัสดีตอนเช้า มะแนะมิงกะลาบาชิ่น มะ-แนะ-มิง-กะ-ลา-บา-ชิ่น
  สวัสดีตอนเที่ยง เนะเหล่มิงกะลาบา  เนะ-เหล่-มิง-กะ-ลา-บา 
  สวัสดีตอนบ่าย นิเหล่มิงกะลาบา  นิ-เหล่-มิง-กะ-ลา-บา 
  สวัสดีตอนเย็น เงียะเหน่มิงกะลาบา  เงียะ-เหน่-มิง-ก-ะลา-บา 
  ราตรีสวัสดิ์ เอ็กแมต กองบ่าเซ่  เอ็ก-แมต-กอง-บ่า-เซ่ 
  คุณสบายดีไหม เนเก้าบาตะล่า  เน-เก้า-บา-ตะ-ล่า 
  ฉันสบายดี ขอบคุณ เนก็องบาเด เจซูบ่าแบ เน-ก็อง-บา-เด เจ-ซู-บ่า-แบ
  งานยุ่ง เชาเด่ เชา-เด่
  ฉันชื่อ… จะมะ/จะหน่อ น่าแมก๊ะ …  จะ-มะ/จะ-หน่อ น่า-แม-ก๊ะ … 
  ฉันเป็นคนไทย จะมะ/จะหน่อ โยเดีย ลูเมียว พยิ่ด แด จะ-มะ/จะ-หน่อ โย-เดีย ลู-เมียว พะ-หยิ่ด แด
  ฉันอายุ…ปี จะมะ/จะหน่อ อเต๊ด … นิด จะ-มะ/จะ-หน่อ อะ-เต๊ด … นิด
  ยินดีที่ได้รู้จัก เตว้ ยะต่าวานต่าบ่าแด่ ตะ-เว้-ยะ-ต่า-วาน-ต่า-บ่า-แด่
  ลาก่อน ต๊า ตา   ต๊า-ตา  
  ดูแลตัวเองนะ ดู้ดู่ดู่กะยิ้วไซ้นา ดู้-ดู่-ดู่-กะ-ยิ้ว-ไซ้-นา
  ขอโทษ กะด้อ กะ-ด้อ

ภาษา กัมพูชา

สวัสดีตอนเช้า อรุณซัวซะเดย อะ-รุน-ซัว-สะ-เดย
  สวัสดีตอนเที่ยง ทิวาซัวซะเดย ทิ-วา-ซัว-สะ-เดย
  สวัสดีตอนบ่าย ทิวาซัวซะเดย ทิ-วา-ซัว-สะ-เดย
  สวัสดีตอนเย็น ทิวาซัวซะเดย ทิ-วา-ซัว-สะ-เดย
  ราตรีสวัสดิ์ ราไตรยซัวซะเดย รา-ไตร-ยะ-ซัว-ซะ-เดย
  คุณสบายดีไหม ซกสะบายดี ซก-สะ-บาย-ดี
  ฉันสบายดี ขอบคุณ ซกสะบายดี ออกุน ซก-สะ-บาย-ดี-ออ-กุน
  งานยุ่ง ขยมเมียนธุระจรัญหนะ,
ขยมระวล
ขะ-หยม-เมียน-ทุ-ระ-จะ-รัน-หนะ, ขะ-หยม-ระ-วน
  ฉันชื่อ… ขยมฉม้วก… ขะ-หยม-ฉะ-ม้วก…
  ฉันเป็นคนไทย ขยมเจียเนียะไท,
ขยมเจียจนเจียตไท
ขะ-หยม-เจีย-เนียะ-ไท, ขะ-หยม-เจีย-จน-เจียด-ไท
  ฉันอายุ…ปี ขยมอายุ … ชะนำ ขะ-หยม-อา-ยุ….ชะ-นำ
  ยินดีที่ได้รู้จัก รึกเรียรตีบานจวบ
เนียะเวียลกะเนียะ
รึก-เรีย-ระ-ตี-บาน-จวบ-เนียะ-เวีย-ละ-กะ-เนียะ
  ลาก่อน จุมเรียบเลีย (สุภาพ),
เลียฮาย (สนิท)
จุม-เรียบ-เลีย,เลีย-ฮาย
  ดูแลตัวเองนะ เมอร์แทครวนแอง เมอ-แท-ครวน-แอง
  ขอโทษ โซ้มโต๊ก โซ้ม-โต๊ก
  กรุณาช่วยฉันหน่อย โซมจวยขยมบานเต โซม-จวย-ขะ-หยม-บาน-เต
  ฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหม โซมตึวบ็อนตุบตึกบานเต โซม-ตึ-วะ-บ็อน-ตุบ-ตึก-บาน-เต
  ขอให้มีความสุข
(คำอวยพร)
โซมโอยเมียนโจคจัย/
โซมโอย สุขสบบาย
โซม-โอย-เมียน-โจก-ไจ/โซม-โอย-สุก-สบ-บาย
  คุณพูดอังกฤษได้ไหม โหลกนิยายเพียสาออง
เกรบานเต
โหลก-นิ-ยาย-เพีย-สา-ออง-เก-ระ-บาน-เต
  เปิด เบิก เบิก
  ปิด ปึด ปึด
  ทำงาน ทะเวอกา ทะ-เวอ-กา
  หิว คลัน คลัน
  กิน มะโหบอาฮาร(กลางๆ) , ญำ (เด็กกว่าหรืออายุเท่ากัน)  มะ-โหบ-อา-ฮาน , ยำ
  กระหาย เสรกตึก สะ-เหรก-ตึก
  ดื่ม ผัค ผัก
  อิ่ม แช-อต แช-อด
  ร้อน กะเดา กะ-เดา
  หนาว โตรเจียะ โต-ระ-เจียะ
  ง่วงนอน งุยเดก งุย-เตก
  สบาย สบบาย สบ-บาย
  ไม่สบาย มึนสรวลครวล มึน-สะ-หรวน-ครวน
  มีความสุข เมียนเซกกะไดซก เมียน-เซก-กะ-ได-ซก
  เหนื่อย เอ่าะก็อมลัง เอ่าะ-ก็อม-ลัง
  ชอบ จวนจึต จวน-จึด
  ไม่ชอบ มึนจวนจึต มึน-จวด-จึด
  นั่ง อังกุย อัง-กุย
  นอน เดก เดก
  ยืน ชวร   ชวน
  เดิน เดอร เดิน
  วิ่ง ร๊วจ ร๊วด
  ฉันทำงาน ขยมทะเวอกา  ขะ-หยม-ทะ-เวอ-กา
  ฉันทานข้าว ขญมญำบาย ขะ-หยม-ยำ-บาย
  เธอทำงานเหนื่อย เนี๊ยะเฟลอกาฮอท เนี๊ยะ-เฟลอ-กา-ฮอด
  เขาหิวน้ำ โหลกเสรกตึก โหลก-สะ-เหรก-ตึก

ภาษา อินโดนีเซีย

สวัสดี เซลามัทปากิ (ตอนเช้า)
    เซลามัทซิแอง (ตอนเที่ยง)
    เซลามัทซอร์ (ตอนเย็น)
    เซลามัทมายัม (ตอนค่ำ)
   สวัสดีตอนเช้า   
   สวัสดีตอนเที่ยง เซอ-ลา-มัต -เซียง 
   สวัสดีตอนบ่าย   เซอ-ลา-มัต- โซ-เร
   สวัสดีตอนเย็น เซ-ลา-มัต -มา-ลัม
   ราตรีสวัสดิ์  เซ-ลา-มัต -ทิ-ดัว-ระ
     
     
  ขอบคุณ เทริมากาสิ
  สบายดีไหม อพาร์ คาบาร์
  ยินดีที่ได้รู้จัก เซลามัน เบอร์จัมพา เดนกัน อันดา
  พบกันใหม่ ซัมไพ จำพา ลากิ
  ลาก่อน บาย บาย
  นอนหลับฝันดี มิมพิ ยัง อินดา
  เชิญ สิลาคาน
  ใช่ ยา, เบอร์ทูล
  ไม่ใช่ บูคัน
  อากาศร้อนมาก ดินกิน เซกาลิ
  อากาศหนาวมาก พานัส เซกาลิ
  ไม่เป็นไร ทิดัก อพา อพา
   สวัสดีตอนเช้า   
   สวัสดีตอนเที่ยง เซอ-ลา-มัต -เซียง 
   สวัสดีตอนบ่าย   เซอ-ลา-มัต- โซ-เร
   สวัสดีตอนเย็น  เซ-ลา-มัต -มา-ลัม
   ราตรีสวัสดิ์  เซ-ลา-มัต -ทิ-ดัว-ระ
   คุณสบายดีไหม   อา-ปา-คา-บา

ภาษา ลาว

สวัสดี สะบายดี  
  ขอบคุณ ขอบใจ  
  สบายดีไหม สบายดีบ่  
  ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ฮู้จัก  
  พบกันใหม่ เห็นกันใหม่  
  ลาก่อน ลาก่อน  
  นอนหลับฝันดี นอนหลับฝันดี  
  เชิญ เล่าแนเด้อ  
  ใช่ แม่นแล้ว  
  ไม่ใช่ บ่แม่น  
  อากาศดีจัง อากาดสบายจัง  
  อากาศร้อนมาก อากาดฮ้อน  
  อากาศหนาวมาก อากาดหนาว  
  ไม่เป็นไร บ่เป็นหยัง

ภาษา มาเลเซีย บรูไน

สวัสดี ซาลามัด ดาตัง  
  ขอบคุณ เตริมา กะชิ  
  สบายดีไหม อาปา กาบา  
  ยินดีที่ได้รู้จัก เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
    (gembira dapat bertemu anda)
  พบกันใหม่ เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
  ลาก่อน เซลามัต ติงกัล  
  นอนหลับฝันดี มิมปิ๊ มานิส
    (mimpi manis)  
  เชิญ เม็นเจ็มพุด (menjemput)
  ใช่ ยา (ya)  
  ไม่ใช่ ทีแด๊ก (tidak)  
  อากาศดีจัง บาอิค คอค่า (baik cauca)  
  อากาศร้อนมาก ซังกัด พานัส  
  อากาศหนาวมาก คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค  
    (cauca yang sangat sejuk)
  ไม่เป็นไร ทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)
     
  *หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน

ภาษา ฟิลิปปินส์

สวัสดี กูมูสต้า (kumusta)
  ขอบคุณ ซาลามัต (salamat)
  สบายดีไหม กูมูสต้า กา (kumusta ka)
  ยินดีที่ได้รู้จัก นาตูตูวา นาอลัม โม (natutuwa na alam no)
  พบกันใหม่ มากิตา คายอง มูลิ (makita kayong muli)
  ลาก่อน ปาอาลัม (paalam)
  นอนหลับฝันดี มาทูลอก นัง มาบูติ (matulog nang mabuti)
  เชิญ แมค อันยาย่า (mag-anyaya)
  ใช่ โอ้โอ (oo)
  ไม่ใช่ ฮินดี้ (hindi)
  อากาศดีจัง มากันดัง พานาฮอน (magandang panahon)
  อากาศร้อนมาก มัสยาดอง มาอินิท (masyadong mainit)
  อากาศหนาวมาก มัสยาดอง มาลามิค พานาฮอน
    (masyadong malamig panahon)
  ไม่เป็นไร ฮินดี้ บาเล (hindi bale)

ภาษา สิงคโปร์

สวัสดี หนี ห่าว  
  ขอบคุณ ซี่ยย เซี่ย  
  สบายดีไหม หนี ห่าว  
  ยินดีที่ได้รู้จัก เหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ชื่อ หนี่  
  พบกันใหม่ ไจ้เจี้ยน  
  ลาก่อน ไจ้เจี้ยน  
  นอนหลับฝันดี หวาน อัน  
  เชิญ ฮวน หยิง  
  ใช่ ชื่อ  
  ไม่ใช่ บู๋ชื่อ  
  อากาศดีจัง เทียน ชี เหิ่น ห่าว  
  อากาศร้อนมาก เทียน ชี เหิ่น เร่อ  
  อากาศหนาวมาก เทียน ชี เหิ่น เหลิ่ง  
  ไม่เป็นไร เหมย เฉิน เมอ  
   สวัสดีตอนเช้า  เจ่า -ช่าง -ห่าว  
   สวัสดีตอนเที่ยง    
   สวัสดีตอนบ่าย  เซี่ย -อู่ -ห่าว   
   สวัสดีตอนเย็น หว่าน -ช่าง -ห่าว   
   ราตรีสวัสดิ์  หว่าน อัน   
   คุณสบายดีไหม  หนี่ -เจิ่น -เมอ -ย่าง ( หนี่ -ห่าว -มา)

ภาษา เวียดนาม

สวัสดี ซินจ่าว  
  ขอบคุณ ก๊าม เอิน  
  สบายดีไหม แอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง  
  ยินดีที่ได้รู้จัก เริ๊ดวูยเดือกกัปแอง/จิ…  
  พบกันใหม่ แหนกัปหลาย  
  ลาก่อน ต๋ามเบียด  
  นอนหลับฝันดี จุ๊กหงูงอน  
  เชิญ จ่าวหมึ่ง  
  ใช่ เวิง  
  ไม่ใช่ คง  
  อากาศดีจัง แด็ปเจิ่ย  
  อากาศร้อนมาก เจิ่ยหนอง  
  อากาศหนาวมาก เจิ่อยแหล่ง  
  ไม่เป็นไร โคงซาวเดิว  
   สวัสดีตอนเช้า  จ่าว-บ่วย-สาง  
   สวัสดีตอนเที่ยง จ่าว-บ่วย-เจือ  
   สวัสดีตอนบ่าย  จ่าว-บ่วย-เจี่ยว  
   สวัสดีตอนเย็น จ่าว-บ่วย-โต๋ย  
   ราตรีสวัสดิ์  จุ๊ก-หงู่-งอน  
   คุณสบายดีไหม  จี-ก๋อ-แขว๋-คง  
   ฉันสบายดี ขอบคุณ  โตย-เขว่-ก่าม-เกิน

ที่มา http://www.ais.co.th/Interservice/AEC/vietnam.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s